Spája nás spoločný záujem - výcvik psov

Organizačný poriadok - pravidlá klubu

Priestory klubu sú oprávnení využívať:

 • Riadni členovia klubu - nový riadny člen môže byť prijatý iba na základe odsúhlasenia výborom klubu.
 • Hosťujúci členovia klubu - nový hosťujúci člen môže byť prijatý iba na základe odsúhlasenia jeho členstva výborom klubu a po zaplatení členského príspevku. Hosťujúci člen je záujemca o výcvik, ktorý má základné vedomosti o kynológii a nepotrebuje individuálny prístup. Počas jeho výcviku je vždy k dispozícii riadny člen klubu, ktorý dohliada na priebeh výcviku. Ak má hosťujúci člen dostatočné schopnosti a skúsenosti môže po schválení výborom klubu trénovať aj s riadnymi členmi klubu.
 • Kurzisti - dočasní členovia klubu (nie sú registrovaní v ZŠK) - pod kurzom sa rozumie výcvik pod vedením výcvikára.

 

Pravidlá výcviku v priestoroch KK DogSport:

 • počas týždňa prebieha výcvik podľa vzájomnej dohody a v termíne zverejnenom na týchto stránkach.
 • na výcvik prichádzať v dostatočnom predstihu, primerane oblečený, správne naladený a s vyvenčeným psom,
 • pri príchode na cvičisko má byť každý pes riadne ustrojený = obojok, klasické voditko (nie flexi), pamlsky a obľúbenú hračku,
 • výcvik členov klubu riadi určený výcvikár, na výcvik hostí dohliada prítomný člen klubu,
 • všetci zúčastnení pri výcviku bezvýhradne plnia príkazy výcvikára,
 • každý člen klubu je povinný dodržiavať harmonogram tréningu určený výcvikárom,
 • každý, kto si privedie na výcvik hosťa je povinný toto nahlásiť prítomnému výcvikárovi,
 • každý pes musí mať platný očkovací preukaz a prítomný výcvikár môže kedykoľvek preukaz kontrolovať, 
 • výcvikár kurzu vykonáva pred prijatím psa do kurzu kontrolu očkovacích preukazov všetkých psov v kurze,
 • počas kurzov je príslušný výcvikár zodpovedný za udržiavanie poriadku a bezpečnosti na cvičisku - sleduje odstraňovanie exkrementov, nezanechávanie pamlskov na zemi a pod.,
 • každý psovod je zodpovedný za udržiavanie poriadku v priestoroch cvičiska a aj v jeho okolí,
 • každý psovod je povinný odstrániť výkaly svojho psa z priestorov cvičiska a aj z jeho okolia,
 • výcvikár môže určiť povinnosť nosenia náhubku psom,
 • nácviku obrán sa nezúčastňuje dospelý pes, ktorý nie je dostatočne ovládateľný (ovládateľnosť psa určí figurant).

 

Ostatné:

 • každý člen klubu je povinný včas uhradiť poplatok za výcvik/ členský príspevok,
 • každý člen klubu je povinný zúčastňovať sa brigád organizovaných klubom (brigádu zvoláva predseda, resp. tajomník). Neospravedlnená neúčasť na brigáde sa spoplatňuje sankciou 10 €,
 • za všetky škody spôsobené psom je zodpovedný majiteľ, resp. psovod psa,

 

Nedodržiavanie týchto pravidiel bude považované za porušenie disciplíny, resp. za neplnenie si členských povinností. O sankciách za ich porušenie rozhodne Výbor KK DogSport.